سه‌شنبه 18 بهمن 1401   06:14:22


حسابرسی عملکرد مدیریت

1395/9/24 چهارشنبه

بر اساس استانداردهای حسابرسی اینتوسای، حسابرسی عملکرد، بررسی مستقل کارایی و اثربخشی اقدامات، برنامه ها یا دستگاههای دولتی است که با در نظرگرفتن صرفه اقتصادی انجام می گیرد و هدف آن راهبری به سوی اصلاح امور است.بر اساس استانداردهای حسابرسی اینتوسای، حسابرسی عملکرد، بررسی مستقل کارایی و اثربخشی اقدامات، برنامه ها یا دستگاههای دولتی است که با در نظرگرفتن صرفه اقتصادی انجام می گیرد و هدف آن راهبری به سوی اصلاح امور است. گزارش حسابرسی عملکرد، آن چیزی را گزارش می کند که درباره مدیریت است و منظور از آن، ارائه گزارش مستقل درباره مسئولیت پاسخگویی مدیران می باشد. (رحیمیان، مجله حسابرس شماره 52)  انجام حسابرسی عملکرد مدیریت  به طور صحیح، موجب حفظ و حراست، استفاده بهینه از منابع و ارتقای بهره وری و رشد وشکوفایی اقتصادی کشور می شود.
در تعریف حسابرسی عملکرد منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به هدف ها ، منظور از کارایی، نسبت نتایج به دست آمده از عملیات (ستانده ها) به منبع صرف شده (داده ها) و منظور از صرفه اقتصادی، حداقل ساختن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب است. در واقع تلاش حسابرسی عملکرد بر این است که با بررسی مولفه های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی مشکلات موجود در عملیات را شناسایی کرده و توصیه هایی برای بهبود آن بدهد.
حسابرسی های کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی به شرح ذیل می باشد:
صرفه اقتصادی(یا هزینه عملیات): آیا سازمان مورد رسیدگی مسئولیتهای خود را در برابر منابع با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی، به اقتصادی ترین شکل ممکن انجام داده است؟
کارایی( یا روش های عملیات): آیا از داده ها و فعالیت ها بهترین بازده حاصل شده است؟ لازم به ذکر است صرفه اقتصادی و کارایی واژه هایی مرتبط با یکدیگرند و بصورت جداگانه نمی توان در مورد آنها اظهار نظر نمود.
اثربخشی( یا نتایج عملیات): آیا سازمان با توجه به هدف ها یا هر معیار اندازه گیری دیگری به نتایج خود دست می یابد؟
کمیته حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد را اینچنین تعریف می کند:
حسابرسی عملکرد رسیدگی نظام مند شواهد و مدارک یک دستگاه اجرایی، طرح، فعالیت و وظیفه به منظور ارزیابی مستقل عملکردآنها بر اساس معیارها می باشد. این نوع حسابرسی، اطلاعاتی برای ارتقای مسئولیت پاسخگویی، بهبود مستمر عملکرد، کاهش هزینه و تسهیل تصمیم گیری توسط مرجعی را تامین می نماید که مسئولیت نظارت یا اقدمات اصلاحی را بر عهده دارد، و شامل حسابرسی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی می باشد .
نکته قابل ذکر و مهم این است که حسابرسی عملیاتی در بخش خصوصی و بیشتر در بخش صنعت مطرح شده و بعدها بخش عمومی و دولتی به اهمیت و ضرورت آن پی برد و با عنوان حسابرسی عملکرد مدیریت در اکثر کشورها مورد استفاده قرار گرفت. قرابت این دو واژه و یا به تعبیر گروهی دو شیوه حسابرسی،  در صنعت نفت به نحوی است که قابل تفکیک از همدیگر نمی باشد. زیرا از یک سو بخش اعظمی از صنعت نفت را عملیات تشکیل داده  و از سوی دیگر، وزارت نفت در ایران به عنوان یک دستگاه دولتی و حاکمیتی، نظارتی تعریف شده است. لذا استانداردها و رویه های حسابرسی عملیاتی و عملکرد، اشتراک زیادی دارند.
استاندارد شماره 1- 15 حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی اشعار می دارد که" حسابرسی های عملیاتی فراهم کننده تحلیل های عینی است تا مدیریت و ارکان رهبری و دستگاه های نظارتی بتوانند از این اطلاعات به منظور بهبود عملکرد یا عملیات برنامه، کاهش هزینه ها، تسهیل تصمیم گیری توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصلاحی و کمک در پاسخگویی عمومی استفاده کنند .( حسابرسی عملیاتی در این استاندارد، همان حسابرسی عملکرد مدیریت در بخش دولتی است.) "
ماده 218قانون برنامه پنجم چنین تکلیف نموده است: کلیه شرکتهای دولتی ماده 4 قانون خدمات کشوری جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشات مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیات اقدام نمایند.
بند 6 بخش ب (امور نظارتی) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت " اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور" مستقیما به حوزه حسابرسی عملکرد مدیریت مربوط می باشد.
با عنایت به موارد و مستندات قانونی فوق الذکر تقویت بیش از پیش جایگاه حسابرسی مدیریت در سطح حسابرسی های داخلی چهار شرکت ضرورت می نماید
منابع حرفه ای، تخصصی قابل استناد در انجام حسابرسی عملکرد مدیریت:
• 
راهنمای حسابرسی عملکرد، مصوب کمیته اجرایی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات ایران
• INTOSAI  
سازمان بین المللی نهادهای عالی حسابرسی و منتشرکننده استانداردهای حسابرسی عملکرد
• GAO 
دیوان محاسبات آمریکا به عنوان مرجع در حرفه حسابرسی عملکرد مدیریت
• نشریات و دستورالعمل های سازمان حسابرسی در حوزه حسابرسی مدیریت