سه‌شنبه 18 بهمن 1401   06:23:22


دانش کامپیوترى لازم براى حسابرسان و حسابداران

1395/10/20 دوشنبه

دانش کامپیوترى لازم براى حسابرسان و حسابداران به دو دسته تقسیم مى‌شود: . دانش کلى موردنیاز تمام حسابرسان و حسابداران. . دانش اختصاصى لازم براى کارشناسان حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى.


دانش کامپیوترى لازم براى حسابرسان و حسابداران به دو دسته تقسیم مى‌شود:
- دانش کلى موردنیاز تمام حسابرسان و حسابداران.
- دانش اختصاصى لازم براى کارشناسان حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى.
براى حسابرسان، آشنائى کلى با اصول کار کامپیوتر و سیستم‌هاى کاربردى و در صورت امکان زیان‌هاى برنامه‌نویسى (Programming language) توصیه شده است. براى مثال مى‌توان موارد زیر را نام برد:
. آشنائى با کامپیوتر و دستگاه‌هاى کامپیوترى.
. آشنائى با سیستم‌هاى عامل (Operating system) و سایر نرم‌افزارهاى عمومى کامپیوترى.
. آشنائى با اصول پردازش فایل‌هاى (Files) اطلاعاتى و روش‌هاى سازمان دادن به اطلاعات در کامپیوتر.
. آشنائى با نحوه رسیدگى به مستندات سیستم‌هاى کامپیوترى ـ شامل آشنائى با نمودگرها (Flowchart)، فرم رکورد (Record Format) و فایل.
. آشنائى کلى با روش‌هاى طراحى و تغییر برنامه‌هاى سیستم‌هاى کامپیوترى.
. آشنائى با کنترل‌هاى حسابدارى (Accounting Control) در سیستم‌هاى کامپیوترى به منظور شناسائى و ارزیابى کنترل‌هاى مزبور در بررسى‌ها و تعیین میزان آزمون‌هاى لازم و ارزیابى نتایج.
. معلومات کافى براى تنظیم برنامه حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى و نظارت بر اجراء برنامه مزبور.
. آشنائى کافى با نرم‌افزارهاى حسابرسى به‌منظور استفاده از نرم‌افزارهاى موجود.
. آشنائى کلى با بانک‌هاى اطلاعاتى و طرز کار نرم‌افزارهاى مربوط به این نوع فایل‌ها.
. آشنائى کافى با سیستم‌هاى اطلاعات مدیریت.
. آشنائى کلى با مسائل مربوط به حفاظت و ایمنى (Security) و پشتیبانى (Backup) در مراکز خدمات کامپیوترى