سه‌شنبه 16 آذر 1400   22:26:54
چهارشنبه 17 مهر 1392 اهم شرح وظایف امور مجامع
1- هماهنگی لازم در برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و تنظیم و پیگیری ارائه دستور جلسات مجامع عمومی و ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص صورتهای مالی و گزارشات بودجه شرکتها و سازمانها
2- نظارت بر عملکرد امور مجامع شرکتهای فرعی تحت پوشش وزارت نفت
3- نظارت بر روند اجرای مصوبات مجامع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و ارائه گزارشهای مورد نیاز در خصوص اقدامات انجام شده در مورد تکالیف مقرر به رئیس محترم مجمع عمومی.
4- شرکت در کلیه جلسات کارشناسی و مجامع عمومی بودجه، صورتهای مالی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و اظهار نظر کارشناسی نسبت به مباحث مربوطه
5- نمایندگی و شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای خارج از وزارت نفت که وزیر نفت عضو مجمع عمومی آنهاست و اظهار نظر کارشناسی نسبت به موارد دستور جلسات و مصوبات مجامع عمومی آنها.
6- بررسی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به صورتجلسات هیات مدیره شرکتهای اصلی وزارت نفت در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه و پیگیری انجام موارد اصلاحی.
7- بررسی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به طرحها و لوایح، مقررات، دستورالعمل ها، اساسنامه ها،  آئین نامه ها ، نظام نامه ها  و برنامه های کلان مرتبط با وظایف ذاتی جهت طرح و تصویب در مراجع ذیصلاح.
8- ایجاد و بروز رسانی سامانه جامع امور مجامع و جمع آوری و نگهداری کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده کاربران امور مجامع شرکتهای اصلی و  تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط.
9-  مشارکت در تدوین برنامه آموزشی مناسب به منظور فراگیری مهارتهای بنگاهداری، مالی و مالیاتی مدیران شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت.
10- انجام سایر وظایف ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت یا مجمع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.