پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400   00:01:42
چهارشنبه 20 شهریور 1392

چشم انداز

اطمینان دهی مدیران عالی صنعت (وزیر / رئیس هیأت مدیره ، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت مدیره شرکتها ) از صیانت سرمایه سازمان ، ارتقاء کیفیت تولید و خدمات ، افزایش سودآوری ، رعایت قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در اجرای صحیح عملیات .