شنبه 28 دي 1398   23:52:25
چهارشنبه 20 شهريور 1392

اهداف

-حصول اطمینان از صیانت و حفظ سرمایه سازمان .
-اعمال نظارت مستمر برای حصول اطمینان از حسن اجرای عملیات .
-کمک به مدیران سازمان در ایفای هرچه بهتر و مؤثرتر مسئولیت های محوله .
-اطمینان از رعایت قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها
-مطمئن کردن ذینفعان سازمان از ارتقاء کیفیت تولید و خدمات و افزایش سودآوری شرکت