شنبه 28 دي 1398   23:38:43
چهارشنبه 20 شهريور 1392

مأموریت ها

- اعمال نظارت مستمر برای حصول اطمینان از حسن اجرای عملیات .
-حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات ، مصوبات و آئین نامه ها و دستور العمل ها
-مساعدت به مدیران – سازمان – در ایفای هرچه بهتر مؤثرتر مسئولیت های محول