پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400   00:48:26
چهارشنبه 20 شهریور 1392

برنامه ها

1- ارتقاء سامانه حسابرسی داخلی بمنظور فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملیات حسابرسی داخلی شرکت ها .
2- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات حسابرسان داخلی شرکت ها بمنظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق سیاست ها قوانین و مقررات ، مصوبات و آئین نامه ها
3- رسیدگی و تعیین خسارات وارده به سازمان و اعاده آن و همچنین مبالغی که تمهیدات حسابرسان مانع از هدر رفت آن شده .
4- انجام حسابرسی های داخلی مستقیم
5- سنجش و ارزیابی میزان کارآئی و اثربخشی خدمات کارکنان در صرفه ای اقتصادی و بهره وری سازمان
6- ارائه خدمات مشاوره ای برای بهبود عملکرد مدیریت