پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400   01:19:31
چهارشنبه 20 شهریور 1392

وظایف

1-تدوین خط مشی ها (استراتژی) و روش های هماهنگ برای انجام حسابرسی های داخلی .
2-تدوین دستورالعمل های حسابرسی داخلی
3-ایجاد هماهنگی میان فعالیت های حسابرسی داخلی شرکت ها
4-بررسی گزارش های حسابرسان فرعی و قانونی و همچنین حسابرسان داخلی و انعکاس نقطه نظرات لازم به مقام وزارت و مدیران عامل
5-پاسداری وارتقاء اصول و ضوابط حرفه ای و استانداردهای بین المللی لازم در فرآیند حسابرسی های داخلی
6- نظارت کلی براجرای مصوبات هیأت مدیره شرکت هایی که وزیر نفت رئیس هیأت مدیره آنهاست
7-توصیه به حسابرسی های داخلی که در اعمال شیوه های نوین حسابرسی مدیریت و عملیات بنحوی که همواره موجب افزایش کارائی ، اثربخشی و بهره وری در سازمان گردید.
8-نظارت /اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارائی و اثربخشی منابع انسانی در فرآیند عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس اصول و ضوابط علمی و حصول اطمینان از استقرار سیستم های کنترل داخلی